Informații pentru pacienți

DREPTURILE PACIENTULUI,

Potrivit Legii nr. 46/2003  (Legea drepturilor pacientului) pacienții au următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informația medicală
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la :
 • serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza;
 • identitatea și statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 • regulile și obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 • starea sa de sănătate, intervențiile medicale propuse, riscurile potențiale ale fiecărei proceduri, alternativele existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • lnformațiile se aduc la cunostință pacientului într-un limbaj respectuos, dar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunostință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Pacientul are dreptul de a-și da acordul cu privire la informarea rudelor și prietenilor despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament.
 • Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 1. Dreptul la consimțământ privind intervenția medicală
 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-i, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Când pacientul nu iși poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 • În cazul în care spitalul consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îi dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

 • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru :
 • recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • participarea sa în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică; nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile sa îi exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în cadrul spitalului fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
 1. Dreptul Ia confidențialitatea informațiilor și viața privată
 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul pacientului.
 • lnformațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 • Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 1. Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale
 • În cazul în care Spitalul este obligat să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • lntervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat. Excepție de la această prevedere fac cazurile de urgență apărute în situații extreme.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara Spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din Spital nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul Spitalului.
 • Pacientul poate oferi angajaților sau Spitalului plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.  Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre  Spital și diferite unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. 

     5. Regulament pentru pacienții internați în cadrul NutriLife.

 Pacienții internați trebuie să respecte următoarele reguli : 

 • să acorde încredere în tratamentul şi îngrijirile recomandate de medici si să respecte recomandările medicale și tratamentul.
 • să se comporte civilizat și politicos cu personalul medical.
 • să respecte regulile de igienă personală.
 • să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţia în vigoare.
 • să completeze, dacă doresc, „Chestionarul de satisfacție al pacientului”, pe care l-au primit în momentul internării, în vederea imbunătățirii calității serviciilor medicale.
 • să-şi amintească orice amănunt în legătură cu boala lui, chiar dacă li se pare de minimă importanţă.
 • în sprijinul stabilirii diagnosticului cât mai repede, este util să aducă la internare buletinele analizelor de laborator și ale examenelor radiologice efectuate anterior, precum şi alte documente in legătură cu boala sa.
 • să nu pretindă examene de laborator pe care medicul nu le consideră necesare.
 • să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă doreşte externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere şi sub semnătură.
 • să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neînţelegerea unor temeni şi să solicite informaţii doar personalului calificat.
 • fumatul este strict interzis.
 • atat pacienţii, cât şi aparținatorii, sunt obligaţi să păstreze cu stricteţe curăţenia şi liniştea in incinta spitalului.
 • să păstreze curăţenia în saloane, integritatea echipamentului, curăţenia în grupurile sanitare şi să nu degradeze instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi (alimentare ori de altă natură).
 • să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor în vederea protecţiei proprii împotriva unor agenţi.
 • să nu provoace neînţelegeri sau altercaţii cu personalul medical sau alţi pacienţi.
 • in situaţia în care există nemulţumiri, pacientul poate să facă reclamaţie scrisă sau se poate adresa medicului şef sau conducerii spitalului; pentru reclamații scrise se adresează registraturii
 • în urma externării, are obligaţia să se prezinte cu scrisoarea medicală si copii după documentele primite din spital la medicul de familie şi să respecte întocmai indicaţiile medicului curant, revenind la control la termenele indicate.

Pe tot  parcursul internării, pacientul  are dreptul să semnaleze personalului medical și administrativ orice deficiență intervenită pe parcursul internării sale, în legatură cu nerespectarea drepturilor sale ca pacient (conform celor enumerate anterior).

Documente necesare la internare :

 • B.I. / C.I.
 • Bilet de trimitere
 • Talon pensie / Adeverință salariat
 • Cardul de sănătate
 • În situația în care pacientul nu cunoaște limba română, personalul medical poate asigura comunicarea în limba engleză
 • Pentru pacienții cu deficiențe de vedere, însoțiti de câini utilitari, NutriLife asigură preluarea câinelui pe perioada acordării asistenței medicale
 • Sunt recunoscute investigațiile efectuate în alte unități sanitare acreditate și prezentate de pacient la internare/consultație

Documente emise la externare :

 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicală
 • Rețeta emisp (dacă este cazul)
 • Decont pacient (dacă este cazul)
 • Rezultate investigații

Informatii utile pacienților : 

Programările la clinica NutriLife se pot efectua urmând, la alegere, unul dintre pașii menționați mai jos:

 • telefonic la 021.232.34.45;
 • accesând site-ul www.nutrilife.ro, rubrica Contact – „Solicită o programare”;
 • prin intermediul medicului curant din cadrul NutriLife;
 • direct la recepția clinicii din Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 10-12, etaj 1 și 2, Sector 1, București.
Sari la conținut